برترین سازندگان

 1. میانگین امتیاز: 0.00
  تعداد ساختنی: 9
 2. میانگین امتیاز: 64.17
  تعداد ساختنی: 4
 3. میانگین امتیاز: 100.00
  تعداد ساختنی: 2
 4. میانگین امتیاز: 73.33
  تعداد ساختنی: 2
 5. میانگین امتیاز: 70.00
  تعداد ساختنی: 2
 6. میانگین امتیاز: 20.00
  تعداد ساختنی: 2
 7. میانگین امتیاز: 100.00
  تعداد ساختنی: 1
 8. میانگین امتیاز: 100.00
  تعداد ساختنی: 1
 9. میانگین امتیاز: 100.00
  تعداد ساختنی: 1
 10. میانگین امتیاز: 80.00
  تعداد ساختنی: 1